Nagarjuna sagar_0_0_0_0

Bhakhra-nagal-dam
Hirakud Dam – Odisha